skönlitteratur i värdegrundsarbetet

Jenny Edvardsson är en välkänd lärare och skribent som återkommande påminner oss om hur fantastiskt tacksamt och roligt det är att arbeta aktivt med skönlitteratur i undervisningen. I Skönlitteratur i värdegrundsarbetet så har Edvardsson delat upp sin bok i två delar, först ger hon en kort teoretisk bakgrund där hon går igenom värdegrundsarbetets plats i läroplaner och hur det arbetet behöver genomsyra alla ämnen i skolan. Hon visar också på hur väl valda texter kan skapa möjligheter till att med texten som utgångspunkt ta upp frågor och problematisera kring till exempel starka känslor, sorg och död, psykisk ohälsa, allas lika värde, diskriminering, yttrandefrihet och sexuell läggning. Jag brukar alltid påminna lärare om vikten av att välja noga – både kortare och längre texter – och Edvardsson resonerar i boken kring att hon fokuserar på längre skönlitterära texter för att läsaren, och undervisningen, på sätt kan stanna kvar längre i texten. Miljöer och karaktärer kan utvecklas under läsningen, handlingen kan följa flera olika spår och tempot kan varieras och tolkningar kan förändras allt eftersom. Hon har i sin tips-del, del 2, valt ut böcker där det finns ett tomrum som tvingar läsaren att interagera med texten och fylla i utifrån egna erfarenheter, förförståelse och vana att djupläsa skönlitteratur. Med ett gemensamt klassrumsarbete kring det lästa så kan eleven få stöttning för att förstå och tolka texten och det tänjer på elevernas tänkande. Jag använder ofta uppmaningen i mina samtal med lärare att de skall välja böcker med ett innehåll som både erbjuder en spegel och ett fönster och det uttrycket nämns också i Edvardssons bok.

I del två av boken så får man så ta del av hennes urval av titlar, hon har samlat dem i stadiegrupper och till ett antal för varje stadier så ger Edvardsson konkreta exempel på arbetssätt som man kan använda när man bearbetar texten. Det är utmärkt med tips som kan bygga upp en metodbank för läraren och min erfarenhet är att man inte skall vara rädd för att använda en viss metod flera gånger i en klass så att momenten befästs.

Det här är en användbar bok som jag rekommenderar för många svensklärare att läsa. Den uppmanar till samarbete med andra lärare som SO-lärare och dessutom till samarbete med elevhälsans professioner. Kanske inte så mycket nytt innehåll om man är van språkpedagog men väldigt bra påminnelse om att det superviktiga arbetet med skönlitteratur som måste ges utrymme i dagens skola. Antologier och textsamlingar i all ära, de är toppen i många sammanhang men längre texter som man återkommer till under många lektioner – jag kopplar ofta på skrivuppgifter också – ger sådana unika möjligheter att arbeta med frågor som barnen och ungdomarna tycker är viktigt på riktigt.

Bildkälla: Studentlitteratur