lektionsdesign – en handbok

Ibland dyker det upp en bok i mitt flöde som gör mig lite extra nyfiken. Så var det med Helena Wallbergs Lektionsdesign – en handbok.  På skolan där jag arbetar som speciallärare så har vi de senaste åren genomfört ett antal fortbildningar för att öka måluppfyllelsen hos eleverna som fokus på formativ bedömning, arbete kring gemensamma rutiner för att öka studieron, ämnesdidaktiskt kollegium med kollegialt lärande, utveckla våra förmågor att bedöma och betygsätta eleverna, ha ett språkutvecklande förhållningssätt i alla ämnen med genrepedagogik som bas, återkommande screeningar, anpassningar och särskilt stöd osv. För många lärare, och mig själv också förstås, så har det varit svårt att få ihop alla tåtarna till praktisk undervisning. Så tar sig då Helena Wallberg an frågan och på 160 sidor redogör för sina tankar om lektionsdesign och hon knyter ihop alla de lösryckta delarna på ett handfast sätt.

Hon beskriver, på ett elevnära vis, hur hon arbetat med differentierad och explicit undervisning som är designad på ett sådant sätt att eleverna har möjlighet att arbeta på olika nivåer men i gemenskap. Lärande som utgår från samma kunskapsområde, samma lärandemål och som bygger på en kontinuerlig kartläggning av både individ och grupp utformas för att nå så många elevers behov som möjligt.

En nyckel som hon framhåller är att undervisningen måste vara tydlig och klargörande. Den ska hjälpa hjärnan att förstå både både förväntningar, tillvägagångssätt och syftet med arbetet – lärandet. Metakognitionen är något som många av de elever jag undervisar har mycket svårt att anamma och det var extra intressant att läsa hur hon arbetat med att utveckla elevernas strategier och tänkande om sitt lärande.

Det här är en allmändidaktisk bok som passar de flesta åldrar och ämnen. Tanken är att man skall reflektera över innehållet tillsammans med kollegor och anpassa sin design utifrån det som passar eleverna och kollegiet. Ingen mall, alltså utan ett förslag på design och hon visar på  exempel av  differentierad undervisning. Det delar hon upp under rubrikerna tempo, nivå, omfång, metod och intresse och under varje rubrik så ger hon konkreta och handfasta tips om hur man kan designa sin lektion. Hon vill inte kalla det planera, planera tycker hon signalerar något som man följer medan en design är något som man sätter samman i stora drag och sedan undervisar utifrån. Så går hon igenom hur en lektion kan designas i olika steg.

Under varje fas av lektionen så har Wallberg samlat konkreta praktiska tips på hur man kan arbeta, vilka frågor som man kan använda och hon illustrerar det med en kort betskrivning av en klassrumssituation. I slutet av varje fas kommer också några sidor med teoretisk bakgrund där de som vill kan läsa mer, eller hitta tips på var man kan läsa mer. Forskning och fördjupning som avslutning av varje kapitel är ett mycket sympatiskt grepp. 
En handbok lyder underrubriken och det här är en mycket praktiskt inriktad bok, vilket är ganska ovanligt. Det finns en viss rädsla i pedagogisk litteratur att säga – du kan göra så här … Samtidigt finns det ett sug efter – men hur gör jag då? Det här är just en bok som fyller det där allmändidaktiska slukhålet som man kan känna finns där, särskilt om man inte arbetat så länge i yrket eller kanske inte har någon kollega att bolla sina tankar med. Jag tänker absolut visa den här boken för mina kollegor och många av idéerna kommer vi säkert att pröva!