cirkelmodellen i svenskundervisningen

Cirkelmodellen har sitt ursprung i Pauline Gibbons tankar som presenterades för andraspråksinlärare. Mer ett förhållningssätt än en modell, det kan passa alla elever i skolan eftersom de flesta elever är flerspråkiga på något sätt. I Klara svenskan har ett läromedel skapats utifrån genrepedagogik. Stora vinster med att eleverna möter en undervisning som att systematiskt och strukturerat arbete utifrån cirkelmodellen är det är inget snabbt arbetssätt. Ett läromedel kan skapa byggställningar för både eleven och läraren. Strukturen i cirkelmodellen kan hjälpa till med skapa gott självförtroende i lärandet. Det utvecklar både läraren och eleven om man arbetar med det fullt ut. 
Alternativa lärverktyg –